پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

 :فرمهای کلی


فرم خام صورتجلسه کمیته منتخب دانشکده ها*                 

فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از کمیته منتخب به معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی*                 


      :فرمهای  مورد استفاده بر اساس آئین نامه مصوب ۱۳۸۹

فرم شناسنامه علمی کامل ارتقاء مرتبه*                                

  فرم خلاصه شناسنامه علمی *                                

فرم د - ریز امتیازات و مستندات ارائه شده توسط متقاضی*                               

 

:فرمهای مورد استفاده بر اساس آئین نامه (جدید) سال ۱۳۹۵


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند