پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.
فرمهای کلی :
فرم خام صورتجلسه کمیته منتخب دانشکده ها*                 

فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از کمیته منتخب به معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی*                  
                                
  ****************************************************************************
:فرمهای مورد استفاده بر اساس آئین نامه (جدید)
سال ۱۳۹۵ (مصوب 1394/12/18)

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند