معرفی هیأت ممیزه

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

ارتقاء اعضاء هیأت علمی یکی از مأموریت های دانشگاه است ، که می تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضاء هیأت علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه علمی اعضای هیأت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت های آموزشی و پژوهشی وی بعنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و  همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار باشد.
بدین
 منظور جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و احتساب سنوات دوران پیمانی اعضاء هیأت علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آئین ­نامه استخدامی و جذب اعضاء هیئت علمی به آن اشاره شده است، 


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند