پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

نمودار و شرح وظایف هیات ممیزه :

1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربي، استادياري، دانشياري و استادي

2-   ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي.

3-   تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاء هيأت علمي.

4- بررسی و تصمیم گیری در خصوص رکود علمی

5- احتساب سوابق خدمتی ( سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و متقاضیان تبديل وضعيت استخدامي از كارشناسي به عضو هيأت علمي)

 

هيأت مميزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده هاي اعضاء هيأت علمي در چارچوب وظايف تعيين شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعي را ابتدا در كميسيون هاي تخصصي مشروحه زير مورد بررسي قرار مي دهد.

 کمیسیونهای تخصصی :

1. كميسيون تخصصي گروه زبان و ادبیات

2. كميسيون تخصصي گروه علوم انساني 
3. کمیسیون تخصصی علوم اجتماعي

4. كميسيون تخصصي گروه ریاضی و فیزیک و زمین شناسی

5. كميسيون تخصصي گروه كشاورزي

6. كميسيون تخصصي گروه شیمی و زیست شناسی

7. كميسيون تخصصي گروه معماري، شهرسازي

8. كميسيون تخصصي گروه مهندسی مکانیک ، عمران و رشته های مرتبط

9. کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشته های مرتبط
10. کمیسیون تخصصی گروه هنر

 

سپس راي و نظر كميسيون مربوطه جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مميزه مطرح مي گردد.


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند