رئیس هیأت ممیزه دانشگاه

«جناب آقای دکتر یعقوب محمدی فر»

استاد رشته باستان شناسی
سرپرست دانشگاه بوعلی سیناشرح وظایف رئیس هیأت ممیزه :

• ریاست هیأت ممیزه دانشگاه ­و نظارت بر کلیه امور مرتبط با آن.
• پیشنهاد اعضاء هیأت ممیزه به دفتر هیأت ممیزه مرکزی جهت صدور حکم اعضاء از سوی وزیر محترم علوم تحقیقات و فنآوری.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند