درباره هیأت ممیزه > مسئولین اجرایی > مشاور رئیس دانشگاه در امور هیأت ممیزه

مشاور رئیس دانشگاه در هیأت ممیزه
دکتر حمید آقاجانی

«دکتری زبان و ادبیات فارسی »

مشاور رئیس دانشگاه در هیأت ممیزهتلفن:  38380702 - 081 
نشانی: همدان ـ بلوار شهید احمدی روشن -  سازمان مرکزی دانشگاه بوعلي سينا- طبقه دوم - دبیرخانه هیأت ممیزه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند