درباره هیأت ممیزه > مسئولین اجرایی > مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه
سیّد مهدی دزفولیان

« کارشناسی ارشد مدیریت »

مسئول دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه

شرح وظایف در هیأت ممیزه:

* تحویل گرفتن مدارک ارتقاء و احتساب سنوات و ثبت آن در دفتر اندیکاتور دبیرخانه
* آماده سازی پرونده های ارتقاء و احتساب سنوات جهت طرح در جلسه کمیسیون تخصصی و هیأت ممیزه
* تنظیم صورتجلسات کمیسیون تخصصی پس اتمام
* صدور نامه ها و ابلاغ های دبیرخانه هیأت ممیزه پس از جلسات کمیسیون و هیأت ممیزه
* بروز رسانی سایت هیأت ممیزه دانشگاه
* تنظیم و بروز رسانی بایگانی پرونده های ارتقاء و احتساب سنوات پس از اتمام فرایند
* محاسبه و تنظیم صورتجلسات پرونده های احساب سنوات
*
تلفن:  38380702 - 081  
نشانی: همدان ـ بلوار شهید احمدی روشن -  سازمان مرکزی دانشگاه بوعلي سينا- طبقه دوم - دبیرخانه هیأت ممیزه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند