معرفی هیأت ممیزه

ارتقاء اعضای هیأت علمی یکی از مأموریت‌های دانشگاه است ، که می‌تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضای هیأت علمی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه علمی اعضای هیأت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی وی به‌عنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و  همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار باشد.

بررسی، رسیدگی و اظهارنظر درخصوص ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری واستادی و رسیدگی به سایر مواردی که در آئین‌نامه استخدامی و جذب اعضای هیئت علمی به آن اشاره شده است، از وظایف کمیسیون‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه می‌باشد.

شرح وظایف هیات ممیزه :
 

  1. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی؛
  2. ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی؛
  3. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص رکود علمی اعضای هیأت علمی؛
  4. بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی؛
  5. احتساب سوابق خدمتی اعضای هیأت علمی که از کارشناس رسمی به عضو هیأت علمی تبدیل وضعیت یافته‌اند؛

 

هیأت ممیزه براساس مقررات مربوط به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده‌های اعضای هیأت علمی در چارچوب وظایف تعیین‌شده، پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی را ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی مشروحه زیر مورد بررسی قرار می‌دهد.

 کمیسیون‌های تخصصی :

  1. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی و هنر؛
  2. کمیسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی و اقتصادی و تربیت بدنی؛
  3. کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه و شیمی؛
  4. کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی و پیرادامپزشکی؛
  5. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی

سپس رأی و نظر کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم نهایی در نشست‌های هیأت ممیزه مطرح می‌گردد.