معرفی هیأت ممیزه

ارتقاء اعضاء هیأت علمی یکی از مأموریت های دانشگاه است ، که می تواند بر مبنای ارزیابی فعالیت اعضاء هیأت علمی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محقق گردد. این امر نه تنها سبب ارتقای رتبه علمی اعضای هیأت علمی گردیده، بلکه این ارتقاء بایستی به نوعی در رشد فعالیت های آموزشی و پژوهشی وی بعنوان عضوی از فرآیند آموزشی در خانواده دانشگاه و  همچنین اعتلاء و ارتقاء محیط آموزشی در دانشگاه اثرگذار باشد.
بدین
 منظور جهت رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و احتساب سنوات دوران پیمانی اعضاء هیأت علمی و همچنین رسیدگی به سایر مواردی که در آئین ­نامه استخدامی و جذب اعضاء هیئت علمی به آن اشاره شده است.

 

 

 

 

 

نمودار و شرح وظایف هیات ممیزه :

1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی

2-   ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی.

3-   تایید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی.

4- بررسی و تصمیم گیری در خصوص رکود علمی

5- احتساب سوابق خدمتی ( سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از کارشناسی به عضو هیأت علمی)

 

هیأت ممیزه براساس مقررات مربوطه به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده های اعضاء هیأت علمی در چارچوب وظایف تعیین شده، پرونده ها و موضوعات ارجاعی را ابتدا در کمیسیون های تخصصی مشروحه زیر مورد بررسی قرار می دهد.

 کمیسیونهای تخصصی :

1. کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات

2. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی 
3. کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی

4. کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک و زمین شناسی

5. کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی

6. کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی

7. کمیسیون تخصصی گروه معماری، شهرسازی

8. کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک ، عمران و رشته های مرتبط

9. کمیسیون تخصصی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشته های مرتبط
10. کمیسیون تخصصی گروه هنر

سپس رای و نظر کمیسیون مربوطه جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت ممیزه مطرح می گردد.