نکات قابل توجه درخصوص بخشنامه انتخاب استاد نمونه کشوری:

1- از آنجائیکه دانشگاه بایستی تا بیستم بهمن ماه فرمهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به مر کز هیأت های امنا و ممیزه وزارت علوم ارسال نماید، لذا آخرین تاریخ تکمیل و ارسال فرمها به دبیرخانه هیأت ممیزه تا سوم بهمن ماه می‌باشد.

2- کلیه فرمهای موردنیاز و دستورالعمل از طریق اتوماسیون اداری برای همه اعضای محترم هیأت علمی ارسال شده است. بنابراین قبل از تکمیل فرمهای مربوط از ریز امتیازات آن اطلاع حاصل نمایید.
3 -علاوه بر فرمهای مذکور مدارک مورد نیاز برای هریک از افراد پیشنهادی عبارتند از:
الف- تصویر آخرین حکم کارگزینی؛
ب- تصویر کارت ملی؛

ج- یک قطعه عکس پرسنلی 3*4.

بخشنامه شماره ۱۵/297696 مورخ 1401/10/5 در خصوص انتخاب هیأت علمی نمونه کشوری سال 1401  

**دستورالعمل انتخاب استاد نمونه کشوری**

                                                                پیوستها:

  پیوست2:جدول امتیازات     

 پیوست3:  خلاصه پرونده عضو هیأت علمی پیشنهادی