قابل توجه کلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه:

 

 

توضیحات:
1- از آنجائیکه دانشگاه بایستی تا ابتدای بهمن ماه فرمهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به مر کز هیأت های امنا و ممیزه وزارت علوم ارسال نماید، لذا آخرین تاریخ تکمیل و ارسال فرمها به دبیرخانه هیأت ممیزه تا پایان آذرماه سال جاری(97) می باشد
2- کلیه فرمهای مورد نیاز و دستورالعمل به پیوست می باشد. لذا قبل از تکیمل فرمهای مربوطه از ریز امتیازات آن اطلاع حاصل نمایید.
3 -علاوه بر فرمهای مذکور مدارک مورد نیاز درخصوص هر یک از افراد پیشنهادی عبارتند از:
الف- تصویر آخرین حکم کارگزینی؛
ب- تصویر کارت ملی؛

 

 

بخشنامه شماره ۱۵/۱۸۶۰۹۴ مورخ ۹۷/۸/۱ در خصوص انتخاب هیأت علمی نمونه کشوری سال ۹۷ 

 


**دستورالعمل انتخاب استاد نمونه کشوری**

 

 


                             

                                    پیوستها:


  پیوست2:جدول امتیازات     


 پیوست3:  شیو­نامه نحوه امتیازدهی فعالیت­های چهارگانه   


  پیوست4:شرح حال مختصر عضو هیأت علمی متقاضی