فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از کمیته منتخب به معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی*                  

****************************************************************************

:فرمهای مورد استفاده بر اساس آئین نامه (جدید)
سال ۱۳۹۵ (مصوب 1394/12/18)

 
از تاریخ 1395/10/01 کلیه متقاضیان ارتقاء بایستی بر اساس فرمهای زیر درخواست خود را تکمیل نمایند: