فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از کمیته منتخب به معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا 
****************************************************************************

فرمهای مورد استفاده بر اساس آئین‌نامه (جدید) سال ۱۳۹۵ (مصوب 1394/12/18):
 
از تاریخ 1395/10/01 کلیه متقاضیان ارتقاء بایستی بر اساس فرمهای زیر درخواست خود را تکمیل نمایند:
 خلاصه وضعیت متقاضی ارتقاء 
 
شایسته است متقاضیان گرامی در تکمیل فرم‌های خلاصه گزارش‌نامه علمی و گزارش‌نامه علمی، موارد زیر را رعایت نمایند:
1- در بند 3-1 همه مقالات (اعم از ISI، ISC، Scopus  و مقالات منتشرشده در نشریات فارسی -بدون تفکیک آنها به مقالات انگلیسی و فارسی-) و همچنین مقالات بندهای 3-5 و 3-6 را بر اساس تاریخ از قدیم به جدید درج نمایند.
2- مشخصات نشریه از قبیل ضریب تأثیر، ضریب تأثیر متوسط و چارک (Q) نیز بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در صفحات مرتبط، درج گردد.