رئیس هیأت ممیزه دانشگاه


دکتر حسین رضوان
- رئیس هیأت ممیزه دانشگاه -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : h.rezvan@basu.ac.ir

تلفن : 38273952-081


داخلی : 38381601 (داخلی 411)
دکتر گودرز احمدوند
- دبیر هیات ممیزه دانشگاه -
تحصیلات : دانشیار

ایمیل : gahmadvand@basu.ac.ir

تلفن : 38271061-081


داخلی : 38381601 (داخلی 418)
سیده معصومه موسوی
- رئیس دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 38381380-081


داخلی : 38381601-081 (داخلی 491)